Naar een moderner kapitalisme

Photo by Vicko Mozara on Unsplash

De internetrevolutie: alles is overal

In de jaren negentig van de vorige eeuw was bijna iedereen ervan overtuigd dat het internet alles zou veranderen. Er werden boeken geschreven met titels als: “Nieuwe regels voor de nieuwe economie”. Informatie, dat wil zeggen alles wat te digitaliseren valt, zou gratis worden. De goeroes vielen over elkaar heen…

Ronald Mulder

Entrepreneur. Economist. Writer. Blockchain, basic income, social innovation, post-growth economics. Groningen, the Netherlands. www.ronaldmulder.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store